WHO WE ARE

शिवसेना शाखा

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin molestie, odio id consectetur elementum, enim eros dignissim

शिवसेना शाखा क्र. २

अतुल तावड़े
०९८६९४ ३८१५७
दुकान नं १४, शिवालय बिल्डिंग,
छत्रपती शिवाजी रोड नं .२,
मातृछाया कॉलेज समोर, दहिसर पूर्व,
मुंबई – ४०००६८

शिवसेना शाखा क्र. ३

प्रकाश पुजारी
०९३२२५ ९००७१
केतकी पाड़ा,
फ़िश मार्केट शेज़ारी,
दहिसर पूर्व, मुंबई – ४००००६८

शिवसेना शाखा क्र. ४

राजू मुल्ला
०९८२०२ ०१२८२
एस. एन. दुबे रोड,
रावळपाडा,
दहिसर ( पूर्व ),
मुंबई – ४०००६८

शिवसेना शाखा क्र. ६

प्रवीण कुवळेकर
०७७७७० ५७५५५
साईनाथ नगर २,
आम्बेवाडी, एस वि रोड,
दहिसर पूर्व – ४०००६८

शिवसेना शाखा क्र. ७

संदीप राउत
०९८९२१ २४९८९
शॉप नं. ८, शांतीनिकेतन सोसायटी,
लक्ष्मण म्हात्रे रोड,
कांदरपाडा सर्कल जवळ ,कांदरपाडा,
दहिसर (प.),मुंबई ४०००६८.

शिवसेना शाखा क्र. ८

भूपेन कवळी
०९८९२७ ५२९५६
मंडपेश्वर चौक,
नवीन भगवती हॉस्पिटल समोर,
एस.व्ही.पी.मार्ग, बोरिवली पश्चिम,
मुंबई -४००१०३

शिवसेना शाखा क्र. ९

अमोल बोरकर
०९९८७२ ८००५४
शॉप न. ६, स्कायलार्क सोसायटी,
प्लॉट न. 93, आर. एस. सी. 48,
गोराई-2, बोरिवली (प.),
मुंबई-४०००९१

शिवसेना शाखा क्र. १०

मिलिंद म्हात्रे
०९८९२२ १७२०१
02, दत्तानी ट्रेड सेंटर,
आर बीमसी सेंट्रल ऑफ़ीस,
चंदावरकर रोड,
बोरिवली पश्चिम , ४०००९२

शिवसेना शाखा क्र. ११

सुबोध माने
०९८२०६ २३२४२
गणेश चौक ,
काजूपाड़ा,
बोरिवली पूर्व, ४०००६६

शिवसेना शाखा क्र. १३

उत्तम बारबोले
०८१०८८ ००२००
सुकरवाडी,
सुकरवाडी बस स्थानक जवळ,
महात्मा गांधी मार्ग,
बोरिवली-पूर्व, मुंबई-४०००६६

शिवसेना शाखा क्र. १६

विपुल दारूवाले
०९००४८ ३३९१४
प्रतीक्षा (दरूवाले हाउस),
गणेश मंदिर जवल,
वजेरा नाका, एल टी रोड,
बोरिवली पश्चिम – ४०००९१

शिवसेना शाखा क्र. १७

सुनील पाटील
०९३२२० ३३६४७
६, जूपिटर,
ज़ोगेर्स पार्क समोर,
चीकूवाड़ी, बोरिवली पश्चिम
४००००९२

शिवसेना शाखा क्र. १९

निखिल गूढेकर
०८०८०८ ०९३९९
राजे शिवाजी क्रीडांगण,
सेक्टर क्रमांक १,
शिवसेना शाखा क्रमांक १९,
चारकोप विश्वकुंज स.गृ.नि. संस्था,
भूखंड क्रमांक १२१, रूम क्रमांक २४,
सेक्टर १ R.S.C. १७ – ४०००६७

शिवसेना शाखा क्र. २०

अनंत नगम
०९७७३५ ७९३२३
शॉप नंबर ८,
दिव्यसृष्टि बिल्डिंग, गौरव गार्डन,
बंदर पाखाड़ी शेज़ारी,
काँदिवली पश्चिम – ४००००६७

शिवसेना शाखा क्र. २१

श्याम मोरे
०८४५०९ ४३०६०
दुकान नं १,
पाटील नगर पाटील हौऊस,
बंदरपाखाडी रोड, कांदिवली (प ),
मुंबई – ४०००६७

शिवसेना शाखा क्र. २३

संजय मांजरे
०९८२०९ ५२३२८
शिवाजी मैदान, पोयसर,
काजुपाडा, गावदेवी रोड,
कांदिवली पूर्व, मुंबई – ४०० १०१

शिवसेना शाखा क्र. २४

कमलेश कदम
०९९२०९ ४७१७१
कांताबाई जवेरी चाळ,
आकुली रोड रेल्वे स्टेशन जवळ,
कांदिवली (पुर्व), मुंबई ४००१०१

शिवसेना शाखा क्र. २५

आत्माराम कांबळी
०९८६९५ ८६२५३
शॉप नंबर:- 12,
साई प्रसाद कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी,
समता नगर बस डेपो च्या बाजूला,
समता नगर, कांदीवली :- पूर्व ,
मुंबई :- ४००१०१

शिवसेना शाखा क्र. २७

लहू भोर
०९८२०७ ३२१२२
आकुर्ली सहयोग,
को ऑप सोसायटी नंबर ४०/डी २५,
म्हाडा रोड नम्बर २,
लोखंडवाला कांदिवली पूर्व – ४००१०१

शिवसेना शाखा क्र. २८

प्रशांत कोकणे
०९९६७४ ४८३०६
आकूर्ली रोड, हनुमान नगर,
आदर्श जनसेवा सोसायटी,
बनारसी हॉटेल समोर,
कांदिवली पूर्व, मुंबई ४००१०१

शिवसेना शाखा क्र. २९

सचिन पाटील
०९८१९० ४०७०७
वडारपाडा रोड नं. १,
आकुर्ली रोड, कादिवली पुर्व ,
मुंबई १०१

शिवसेना शाखा क्र. ३१

भास्कर मोरे
०८४५४८ ९१०८१
गणेश नगर,
जुना लिंक रोड,
कांदिवली (प), मुं-४०००६७

शिवसेना शाखा क्र. ३३

अमरुद्दीन तालूकेदार
०७०४५१ ८६२४३
हाजी ग़यासुद्दीन, कंपाउंड नंबर ३,
डीपी समोर, मात्रूक्रूपा बिल्डिंग,
आज़मी नगर गेट नंबर ७,
मालवणी, मालाड पश्चिम – ४०००१९

शिवसेना शाखा क्र. ३४

जॉन डेविड अँथोनी
०९८९२७ ३९८२९
न्यू महाकाली नगर,
मार्वे क्रोस रोड,
टाटा पावर हाउस शेज़ारी,
चारकोप नाका- ४०००९५

शिवसेना शाखा क्र. ३५

दीपक मोरे
०९८२०८ २१९४४
डीसोझा (ओर्लेम) मार्केट,
कार्डिनल ग्रेसियस (मनपा.) मैदान,
ओर्लेम, मालाड (पश्चिम), मुंबई ४०००६४

शिवसेना शाखा क्र. ३६

अशोक राणे
०९१७२० ०५५५७
कासमबाग, जय भवानी मार्ग,
मालाड (पुर्व), मुंबई ४०००९७

शिवसेना शाखा क्र. ३७

मनोहर राणे
०९९६९२ ८०६३८
डी-२, साईनाथ निवास,
जिजामाता शाळेजवळ,
आनंदवाडी रोड, कुरार व्हिलेज,
मालाड – पुर्व, मुंबई ४०००९७

शिवसेना शाखा क्र. ३८

विजय गावडे
०९९३०७ ३८५०३
सईबाई नगर,
आप्पापाडा, कुरार गाव,

मालाड पूर्व, मुंबई – ४०००९७

शिवसेना शाखा क्र.

रमेश कळंबे
०९८९२७ ७३६७०
गोरखनाथ चाळ,
गोकुळ नगर, आकुर्ली रोड,
कांदीवली पुर्व, मुंबई-४००१०१

शिवसेना शाखा क्र. ४०

संदीप जाधव
०९९६७५ ७४०७५
खडक पाडा,
सारस्वत बँकाच्या समोर,
अरुण कुमार वैद्य मार्ग,
गोरेगांव पूर्व, मुंबई – ४०००६५

शिवसेना शाखा क्र. ४१

संपत मोरे
०९८२१२ ७९४७५
श्रीकृष्ण नगर,
जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्ग,
गोरेगांव पूर्व, मुंबई – ४०००६५

शिवसेना शाखा क्र. ४

राजेंद्र घाग  
०९९३०१ ८७२०८
पिंपरीपाडा, राणी सती मार्ग,
मालाड (पु), मुंबई-४०००९७

शिवसेना शाखा क्र. ४

सुभाष धानूका
०९८६७२ ३१५७९
राणी सती मार्ग,
मालाड पासपोर्ट ऑफिस समोर,
गौतम नगर, मालाड पूर्व,
मुंबई-४०००९७

शिवसेना शाखा क्र. ४

सचिन देसाई
०९८२१२ ८४९७७
शॉप नम्बर ४,आदित्य अपार्टमेंट,
रश्मी एस आर ए, को हौ सोसायटी
बीमसी हॉस्पिटल समोर,
हाजी बापू रोड,
दयाभाई पटेल रोड,
मालाड पूर्व – ४०००९७

शिवसेना शाखा क्र. ४

कैलास कणसे
०९८२०६ ९८९५९
अंधेरी रोड,
मालाड पोलीस स्टेशन जवल,
मालाड पश्चिम – ४०००६४

शिवसेना शाखा क्र. ४७

गणेश गुरव
०९९८७६ ७६६६६
आयोजन नगर,
लिबर्टी गार्डन, मालाड पश्चिम,
मुंबई ४०००६४

शिवसेना शाखा क्र. ४८

संतोष शेट्टी  
०७७१८९ ०४३९३
चाळ नं १०१, खोली क्र.८०८,
एम एच बी कॉलनी साईबाबा मंदिरासमोर,
गेट क्र ८, गायकवाड नगर,
मालवणी , मालाड (पश्चिम)-४०००९५

शिवसेना शाखा क्र. ४९

संदेश घरात  
०९९३०४ ४७३७७
मढ जेट्टी, व्हाया वर्सोवा,
मालाड पश्चिम, मुंबई ४०००६१

शिवसेना शाखा क्र. ५०

रोहिदास घाड़ीगावकर  
०९८२११ ६६५१३
बालवाडी ढोलेदेव मंदीर शेजारी,
वासरी हिल नंबर दोन,
न्यू मुलुंड लिंक रोड,
गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ४००१०४

शिवसेना शाखा क्र. ५१

दीपक रामाने
०९९२०० ९५६५६
प्रबोधन बालवाड़ी, विटभट्टी,
नवीन मुलुंड लिंक रोड,
आम्बेडकर चौक,
गोरेगाव पूर्व – ४०००६३

शिवसेना शाखा क्र. ५२

संदीप गाढवे  
०८८९८० २५९९९
३२८ ३२९ पिकडली १ रॉयल पाल्म,
आरे कॉलनी,
गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०००६५

शिवसेना शाखा क्र. ५३

विलास तावडे
०९८६९७ ६००६०
बिंबीसार नगर,
गोरेगाव पूर्व, मुंबई- ४०००६५.

शिवसेना शाखा क्र. ५४

अजित भोगले
०९६१९२ ०४४८८
 राम नगर, शिव सेना शाखा,
जोगेश्वरी पुर्व, मुंबई ४०००६०.

शिवसेना शाखा क्र. ५६

सुबोद गडदे
०९०२२० ५०५०२
तीन डोंगर मार्ग,
यशवंत नगर, तिरंगा बिल्डिंग शेज़ारी,
गोरेगाव पश्चिम-४०००१०४

शिवसेना शाखा क्र. ५७

भारत बोराड़े
०९८१९० १८५८८
भगतसिंग नगर नं .२,
न्यू लिंक रोड , श्रीरंग साबळे मार्ग,
गोरेगाव (पश्चिम) – ४००१०४

शिवसेना शाखा क्र. ५९

सतीश परब
०७७१८८ ५२१९६
मातोश्री जिम, लक्समिकांत बेर्डे उद्यान,
पर्ल हाईट्स बिल्डिंग शेजारी,
यारीगल्ली मार्ग, वर्सोवा,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००६१

शिवसेना शाखा क्र. ६०

सिद्धेश चाचे
०९९६७३ ६२०८१
३८५/ आदर्श नगर,
कमलाकरपंत बालवकर मार्ग,
ओशिवरा-४००१०२

शिवसेना शाखा क्र. ६१

दयानंद सावंत
०८०९७८ ४३३९८
काजूपाडा सिग्नल,
श्री शिवसाई मंदिरा शेजारी,
न्यू लिंक रोड, बेहराम बाग,
जोगेश्वरी पश्चिम, मुंबई ४००१०२

शिवसेना शाखा क्र. ६

सुबोध चिटनिस
०९८३३३ ६१३४४
अपना बाजार गेट क्र.१ जवळ,
धाके काॅलनी, जे. पी. रोड,
अंधेरी (प), मुंबई – ४०० ०५३.

शिवसेना शाखा क्र. ६४

एकनाथ केरकर
०९८३३८ ६६६७६
सीझर रोड, जय भवानी माता मार्ग,
अंधेरी मुंबई ४०००५८

शिवसेना शाखा क्र. ६५

दयानंद कड्डी  
०९३२२८ ५६२९८
गिल्बर्ट हिल रोड,
अंधेरी पश्चिम – ४०० ०५८

शिवसेना शाखा क्र. ६

उदय महाले
०९८२०८ ७७२२०
काॅमनवेल्थ सोसायटी,
व्हि.पी.रोड, नाडको शाॅपींग सेंटर समोर,
अंधेरी (पश्र्चिम), मुंबई ४०० ०५८

शिवसेना शाखा क्र. ६

सुधाकर अहिरे  
०९८६९१ ०३२५३
बॉन बॉन लेन,
माता रमाई भिमराव आंबेडकर मार्ग,
वर्सोवा लिंक रोड,
अर्बन तडका हॉटेल शेजारी,
सात बंगला, अंधेरी पश्चिम
मुंबई-४०००५३

शिवसेना शाखा क्र. ६

संजय साखले
०९८२०३ १६३६३
देव आशीष बिल्डिंग,
गुल मोहोर रोड,
जुहु – ४०००५८

शिवसेना शाखा क्र. ७०

संजय जाधव
०९७०२४ २७८०८
दशरथलाल जोशी रोड,
विलेपार्ले पश्चिम स्टेशन जवळ,
मुंबई-४०००५६

शिवसेना शाखा क्र. ७१

शरद प्रभु
०९८६७८ ०३३७५
जुहू रॉयल हॉटेल जवळ,
किशोर कुमार गांगुली मार्ग,
जुहू तर रोड, सांताक्रूझ पश्चिम,
जुहू, मुंबई- ४०००४९.

शिवसेना शाखा क्र. ७३

प्रदीप गांधी
०९८१९९ ६२२५०
कै. दिगंबर म्हसकर मार्ग,
आर.आर. ठाकूर नगर,
जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई ४०००६०

शिवसेना शाखा क्र. ७५

राजू माने
०९८२१९ ५४०८८
कदमवाडी रोड मरोळ,
प्रागतिक हायस्कूल समोर,
मरोळ पाईप लाईन,
अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०००५९

शिवसेना शाखा क्र. ७६

शेखर भाटकर  
०९८२०२ २९८९१
साईबाबा आदिवासी संघ,
रोड नंबर 16, एम.आई.डी.सी,
अंधेरी पूर्व, मुंबई. ४०००९३

शिवसेना शाखा क्र.

नंदकुमार ताम्हणकर
०९००४५ २८४६४
छत्रपती श्री शिवाजी महाराज चौक,
मेघवाडी, जोगेश्वरी – पूर्व,
मुंबई – ४०००६०

शिवसेना शाखा क्र. ८०

विनोद चौधरी
०९८१९२ ६५६६३
चिनॉय कॉलेज जवळ,
नागरदास रोड, अंधेरी पूर्व,
मुंबई-४०००६९

शिवसेना शाखा क्र. ८१

प्रकाश कोळपाडे
०९५९४१ ४८६६६
 ०४, बिल्डींग क्र. २ / ‘ए’ विंग,
शांतीनगर को. ऑप. हौ. सोसायटी,
मरोळ डेपो जवळ,
महाकाली केव्हज् रोड,
अंधेरी ( पुर्व ), मुंबई – ४०००९३.

शिवसेना शाखा क्र. ८२

संदीप नाईक
०९८९२० ४४४१४
अय्यापा रोड, संजयनगर,
श्री साई विट्ठल रख़ुमाई मंदिर,
मरोल पाईपलाइन समोर,
अंधेरी पूर्व-४०००५९

शिवसेना शाखा क्र. ८३

नरेश सावंत
०९८२१३ २५४५३
नवीन संजय नगर,
पारसी वाडा,
अंधेरी पूर्व – ४०००९९

शिवसेना शाखा क्र. ८४

किशोर जठार
०९३२३२ ८६३८७
 छत्रपती शिवाजी महाराज नगर,
शहाजी राजे मार्ग,
विलेपार्ले पूर्व मुंबई – ४०००५७

शिवसेना शाखा क्र. ८५

अनिल मालप
९८२०७ ९१०२८
गुरुप्रसाद ईमारत,
मालविया रोड, विलेपारले (पुर्व),
मुंबई ४०००५७

शिवसेना शाखा क्र. ८६

बिपीन शिंदे
०७८०४८ ६८६८६
भवानीनगर, सहार गाव,
अंधेरी पूर्व, मुंबई- ४०००९९

शिवसेना शाखा क्र. ८७

संतोष गुप्ता
०८४२५९ ६०००७
नेहरू रोड, हायवे सिग्नल जवळ,
सांताक्रूझ पूर्व मुंबई ४०००५५

शिवसेना शाखा क्र.

संतोष कदम
०९३२३५ ७३७७४
आग्रीपाडा,
सांताक्रूझ पूर्व- ४०००५५

शिवसेना शाखा क्र. ८९

राजू नाईक  
०९७६९० ९२५२५
 ड्मेल्लो कॉमपाउंड,
रामजी डेरी समोर,
दत्ता मंदिर रोड,
सान्ताक्रुझ (मुम्बई ४०००५५)

शिवसेना शाखा क्र. ९०

शोभन तेंडोलकर  
०९३२२२ ९४१६५
ओल्ड सीएसटी मार्ग,
गीता विहार हॉटेल शेज़ारी,
कलीना, सांताक़्रुज़ पूर्व –
४०००२९

शिवसेना शाखा क्र. ९१

गणेश सावंत
०९८६७९ ३२१५७
यशवंत नगर, वाकोला,
सांताक्रूझ (पू),
मुंबई – ४०००५५

शिवसेना शाखा क्र. ९३

दीपक साळवी  
०९८७०२ ८२६०७
शासकीय कोलनी,
चेतना कोलेज जवल,
बांद्रा पूर्व – ४०००५१

शिवसेना शाखा क्र.

संदीप शिवलकर
०९८२०९ ७१८४७
क्रिस्टल हाईट बिल्डिंग,
सुखसागर बिल्डिंग, गोळीबार,
सांताक्रुझ पुर्व मुंबई ४०००५५

शिवसेना शाखा क्र. ९५

उदय दळवी
०९८२०६ ४७९९८
खेरवाडी रोड,
खेरवाडी मच्छी मार्केट जवळ,
खेरवाडी वांद्रे (पूर्व),
मुंबई- ४०००५१

शिवसेना शाखा क्र. ९७

सुनील मोरे  
०९८२०८ १६७००
फिरोजशहा मेहता रोड,
खोतवाडी, सांताक्रूझ (पश्चिम),
मुंबई ४०००५४

शिवसेना शाखा क्र. ९९

पांडुरंग वाघे
०९९२०८ ६५३४१
खार दांडा, गजधर बांध,
सखाराम बुवा पाटील मार्ग,
सांताक्रूझ (प) मुंबई – ४०००५४

शिवसेना शाखा क्र. १

गुरुदेव झेंडे
०९३२४५ ४५५२१
११८ शिव विला कंपाऊंड,
१ला रोड, चित्रकार धुरंदर मार्ग,
खार(पश्चिम) – ४०००५२

शिवसेना शाखा क्र. १०२

संदीप मेटकर
०९८३३० २०४२०
रिज़वी चेंबर, हिल रोड,
बांद्रा पश्चिम – ४०००५०

शिवसेना शाखा क्र. १०३

आनंद पवार
०९३२३३ ८०१००
यूथ सर्कल,
सचखंड दरबार हॉल समोर,
गुरु गोविंदसिंग मार्ग,
मुलुंड कोलोनि,
मुलुंड पश्चिम – ४०००८२

शिवसेना शाखा क्र. १०५

निलेश मोरे
०९८६९३ ५६००२
अंबिका प्लाझा सो. च्या बाजूला,
९० फुटी मार्ग, मुलुंड पूर्व,
मुंबई ४०००८१.

शिवसेना शाखा क्र. १०६

अमोल संसारे
०९६९९६ ०७०८०
गोखले रोड,
मुलुंड पूर्व स्टेशन समोर,
मुलुंड पूर्व मुंबई ४०००८१

शिवसेना शाखा क्र. १०७

चंद्रकांत शेलार
०८६५५८ ७२४६८
गोविंदकुंज,
पोस्ट ऑफ़ीस मागे,
आईसीआईसीआई बँकेसमोर
जे एन रोड,
मुलुंड पश्चिम – ४०००८०

शिवसेना शाखा क्र. १०८

बाबा भगत
०९९२०९ ६१०१८
स्वामी विवेकानंद चवोक,
पंडीत जवाहरलाल नेहरु मार्ग,
मुलुंड (प), मुंबई- ४००००८

शिवसेना शाखा क्र. १०९

अनिल कदम
०९३२४२ २८१०२
नवजिवन को आपरीटीव सोसायटी,
मुलुंड गोरेगाव लिंक रोड,
मुलुंड कालनी खिंडीपाडा,
मुंबई नं ४०००८२

शिवसेना शाखा क्र. १११

दीपक सावंत
०९८६९२ ८८११७
तळ मजला,
लक्ष्मीदिप सोसायटी,
उदयश्री रोड, भांडूप गाव,
भांडूप (पूर्व), मुंबई – ४०००४२.

शिवसेना शाखा क्र. ११

राजेश सावंत
०९८६९३ ३६६६२
शिवसेना मध्यवर्ती शाखा,
जंगल मंगल रोड,
भांडुप(प.), मुंबई – ४०००७८

शिवसेना शाखा क्र. १

दिलीप भामे
०९८६७० ०५१३६
पाटकर कंपाऊड,
अँथोनी चर्च रोड,भांडुप(प),
मुंबई-४०००७८

शिवसेना शाखा क्र. ११४

राजेश कदम
०९७६९३ ०१०९९
साई विहार नाका,
टेंबेपाडा रोड,
अशोक केदारे चौक,
(गाढवनाका ) भांडुप पश्चिम,
भांडुप, मुंबई- ४०० ०७८

शिवसेना शाखा क्र. ११७

प्रभू गवस
०९८१९२ १६५११
शिवसेना शाखा कांजूर ११७,
डीमेलो चाळ, गाला न ५,
म्युनसिपल शाळे जवळ,
भांडुप कांजूर (पूर्व), मुंबई- ४०००४२

शिवसेना शाखा क्र. ११८

अभय राणे
०९८६९१ ५४८५५
कन्नमवार नगर-1,
विक्रोळी पूर्व, मुंबई-४०००८३

शिवसेना शाखा क्र. ११

राजेश सोनावळे
०९८१९१ ३०१३०
शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय,
राम हज़ारे मार्ग, स्टेशन रोड,
विक्रोली पूर्व – ४०००८३

शिवसेना शाखा क्र. १२

मनीष नायर
०९६१९४ ९२५५८
पासपोली व्हिलेज,
साकी विहार रोड,
पोस्ट-नीटी, मुंबई – ४०००८७.

शिवसेना शाखा क्र. १२

संतोष सावने
०९८७०४ ४४३३०
रोड नंबर १ कावेरी सोसायटी,
सागर नगर, पार्कसाई,
विक्रोळी पश्चिम मुंबई ४०००७९

शिवसेना शाखा क्र. १२६

अजय भोसले  
०९८३३६ २५४८३
गणेश मैदान, गणेश नगर,
साईनाथ नगर रोड,
घाटकोपर(प.), मुंबई: ४०००८८

शिवसेना शाखा क्र. १२७

संजय क़दम  
०९८९२६ ०३५७४
शिवसेना शाखा क्रं.१२७,
रायगड सोसायटी, रामनगर (अ),
अमृतनगर, घाटकोपर (पश्चिम),
मुंबई – ४०००८६

शिवसेना शाखा क्र. १२८

संतोष सालूंके
०९८१९६ ८७८२३

राम जोशी मार्ग,
भटवाडी घाटकोपर (पश्चिम),
मुंबई -४०० ०८४

शिवसेना शाखा क्र. १२९ 

शिवाजी कदम  
०९५९४३ २३६३८
श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे चौक,
जांभळी पाडा,
घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड,
घाटकोपर (पश्चिम)
मुंबई ४०००८४.

शिवसेना शाखा क्र. १३०

रोहिदास ताठेले
०९८९२३ ८७२२९
गोपाळ भुवन,
लाल बहादूर शास्त्री मार्ग,
घाटकोपर (प.) ४०००८६

शिवसेना शाखा क्र. १३२

जितेंद्र परब
०९९८७९ ३१११९
रामनगर कॉ. हौसिंग सोसायटी,
राजावाडी रोड क्रं. ७/६,
घाटकोपर (पूर्व),
मुंबई-४०००७७

शिवसेना शाखा क्र. १३३

शरद कोथेरे
०८६५२८ ५१९७१
कामराज नगर वसंतराव नाईक मार्ग,
घाटकोपर पूर्व ४०००७७

शिवसेना शाखा क्र. १३४

अन्वर दळवी
०८०९७२ ६४३०६

ए-एफ-१२, चिखलवाडी,
इंदिरा नगर, रोड नं -१४,
बैंगणवाडी, गोवंडी,
मुंबई -४०००४३

शिवसेना शाखा क्र. १३५

उमाजी साळवी
०९९२०७ २३१४६
शिवनेरी नगर,
वॄंदावन चाळ, ३अ/१,
विरमाता जिजाबाई भोसले मार्ग,
मानखुर्द मुंबई महाराष्ट्र- ४०००४३

शिवसेना शाखा क्र. १३७

एकनाथ खराडे
०९८२१२ ७८१८४
प्लॉट नं. १२ / टी/ ए१,
शिवाजीनगर क्र. २,
गोवंडी, मुंबई – ४०००४३

शिवसेना शाखा क्र. १३९

रोहित यादव
०८८७९८ ५६१५९

लिंबुनी बाग,
B.M.C शाळेच्या बाजूला,
सिद्धार्थ उद्यान समोर,
गोवंडी मुंबई- ४०००४३.

शिवसेना शाखा क्र. १४०

कुंडलिक ठाकर
०८६८९९ ७७३२४
न्यू गौतम नगर, प्लाॅट नं. ०४,
विरोबा मंदिर शेजारी,
मानखुर्द-घाटकोपर लिंक रोड,
गोवंडी मुंबई – ४०००४३

शिवसेना शाखा क्र. १४१

अभिजीत सावंत
०९६६४५ ८९२५७

141, शिवनेरी मंडई,
छत्रपती संभाजी नगर,
देवनार म्युनिसिपल कॉलनी,
गोवंडी, मुंबई -४०००४३

शिवसेना शाखा क्र. १४२

रोहिदास ढेरंगे
०९२२१२ ५२५२७
पी.एम.जी.पी. वसाहत,
इमारत क्रमांक 22 च्या बाजूला,
मानखुर्द, मुंबई – ४०००४३

शिवसेना शाखा क्र. १४३

किसन टिकेकर
०९७०२२ ५०३३६
फुले नगर,
मानखुर्द स्टेशन (वेस्ट)समोर,
मानखुर्द मुंबई ४०००८८

शिवसेना शाखा क्र. १४४

राजेश भोगले
०९८७०७ ९६६९४
लक्ष्मी शॉपिंग सेंटर,
गोवंडी स्टेशन रोड,
गोवंडी (पूर्व), मुंबई -४०००८८

शिवसेना शाखा क्र. १४५

राजेंद्र स्वामी
०९९२०८ ३८३८७
शिवसेना ट्रोमबे शाखा,
पोस्ट ओफ़ीस समोर,
ट्रोमबे कोलीवाड़ा – ४०००८८

शिवसेना शाखा क्र. १४

संजय क़दम  
०९३२१० ३७६२७
इमारत क्रमांक 24,
शॉप नंबर 1, टिळक नगर,
चेंबूर मुंबई ४०००८९

 

शिवसेना शाखा क्र. १५०

विशाल उगले
०७७३८९ ०१९०२
पी. एल. लोखंडे मार्ग,
चेंबूर, मुंबई – ४०००८९

शिवसेना शाखा क्र. १७४

विठ्ठल पाटील
०९३२४४ ४५०४९
विजय नगर गेट नं 2
सेक्टर 7 च्या पाठीमागे,
एस पी रोड अँटॉप हील,
वडाळा, मुंबई- ४०००३७

शिवसेना शाखा क्र. १८९

रीडन फर्नांडो 
०७०४५१ ८६२४३
शॉप क्र ३,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड,
लेबर रेस्टॉरेंट जवल, माटुंगा लेबर कॅम्प,
माटुंगा, मुंबई-४०००१९

शिवसेना शाखा क्र. २०२

विजय इंदुलकर
०८८७९० ४८८२०
खापरीदेव को- ऑप. हौसिंग
सोसायटी लि.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या बाजूला,
ग. द. आंबेकर मार्ग,
परळ – भोईवाडा, मुंबई – ४०००१२

शिवसेना शाखा क्र. २०३

अनिल गावकर
०९८६९४ २७८९०
गोखले सोसायटी लेन,
भट्ट हायस्कूल जवळ,
परेल – ४०००१२

शिवसेना शाखा क्र. २२७

संतोष पवार
०९८३३० १५५०१
मुकेश मिल कंम्पाऊंड,
एन. ऐ. सावंत मार्ग,
कुलाबा, मुंबई ४००००५

मराठी